Heldere uitleg en constructieve feedback

Algemene voorwaarden Academie Wending

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Academie Wending en de opdrachtgever en/of deelnemer van trainingen, coaching, en andere vormen van opleiding en onderwijs.
 • Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Academie Wending een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een opleiding of trainingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de training/opleiding
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de training. De deelnemer kan tevens opdrachtgever zijn.

 

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een inschrijfformulier van Academie Wending ondertekent en Academie Wending deze inschrijving bevestigt via de email.
 • Na ondertekening heeft de inschrijver 14 werkdagen bedenktijd
 • Het certificaat wordt pas uitgereikt als het hele cursusbedrag betaald is.
 • Afwijkingen aan deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk bevestigd zijn door Academie Wending

 

Annuleringsvoorwaarden

 • De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht deelname aan de opleiding/training te annuleren door een aangetekende brief te sturen naar Academie Wending
 • De opdrachtgever/deelnemer kan annuleren: a. tot 4 weken voor aanvang van de opleiding € 100 administratiekosten b. tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang 50 % van het factuur bedrag c. tussen 2 weken tot aanvang van de opleiding 75% van het factuur bedrag d. vanaf aanvang van de opleiding 100 % van het factuur bedrag
 • Indien deelnemer door ziekte of aangetoonde buitengewone omstandigheden verhinderd is kan de deelnemer, in onderling, overleg, op een andere datum aan dezelfde training deelnemen.
 • Academie Wending heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van de deelnemer te weigeren. De deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling door Academie Wending

 

Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtgever/deelnemer wacht met de betaling tot ontvangst van de factuur.
 • De factuur dient binnen 30 dagen betaald te zijn • Gespreide betaling is mogelijk en wordt in onderling overleg bepaald.
 • De factuur dient voor de laatste trainingsdag volledig betaald te zijn
 • De kosten voor reis en verblijf zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen
 • De opdrachtgever/deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht de gemaakte incassokosten te vergoeden Aansprakelijkheid
 • Academie Wending zal de gegeven trainingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren
 • Academie Wending neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hetgeen deelnemer na de opleiding met de opgedane kennis doet.
 • Eigendomsrechten en copyright op het trainingsmateriaal berust bij Academie Wending
 • Academie Wending behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de aanvangstijd of datum van trainingen/opleidingen te wijzigen.
 • Bij ziekte van een trainer of andere omstandigheden wordt zorg gedragen voor deskundige vervanging.

 

Klachtenprotocol
Klachten moeten zo spoedig mogelijk onder de aandacht worden gebracht, maar tenminste binnen 28 dagen bij Academie Wending. Academie Wending zal altijd in overleg treden m.b.t. de klacht en na zorgvuldige afweging een oplossing voorstellen
Wanneer overleg niet tot resultaat leidt moet een klacht schriftelijk worden ingediend en zal Academie Wending binnen 28 dagen schriftelijk op de klacht reageren
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
Mocht de interne procedure voor de indiener van de klacht niet bevredigend verlopen, dan kan de indiener van de klacht zich wenden tot de NVNLP en wordt de klacht behandeld conform het klachtenprotocol van de NVNLP
Klachten zullen binnen vastgestelde termijnen worden afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Ook zal er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Academie Wending bindend. Eventuele consequenties worden door Academie Wending snel afgehandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.